This is how payday loans are regulated in Thailand

Thailand is counted as one of the progressive countries of Asia. It has adopted all the moderation of development quite efficiently. The banking arena is also quite sophisticated and organised. The maintenance and granting of loans are also properly regulated. Payday loans are substantial in Thailand and they are governed effectively.  Payday loans are generally unsecured loans, they are generally borrowed in the situation of urgency.  Whenever people are in need of payday loans, they resort to private money lenders. The private money lenders and small corporations dealing with the same provide payday loans to people in Thailand on a large scale. But they usually charge a hefty amount in the form of interests from people seeking payday loans.

The grave issue of moneylenders charging high interests struck the administration of Thailand. They deemed to resolve it by the introduction of specific loans which deal with the borrowing of payday loans only. The concept of pico loans was into introduced by the government of Thailand. Legally, one can get urgent payday loans from here as it is in collaboration with all major banks of Thailand. One needs to fulfil simple criteria of providing credible information about them in order to avail these loans. The details which are necessary to be provided include property details, monthly income etc.

Payday loans are considered with sheer perseverance by the government of Thailand. Many of the ordinary people in Thailand think that payday loans are not credential in the eyes of the government in Thailand. But this is a wrongly interpreted fact because the government supports these loans and considers them legit in all aspects. In the times of urgent and small money requirements, one can borrow instant cash from pico loans.

Pico loans are authorised by governmental organisations of banking and finance of Thailand. So, whenever you are in an emergency and running out of money, seek it and get instant support. These payday loans are properly administered and they can be easily borrowed without much hassle. All you need to do is to provide credible information about yourself. The setups regulated by the government for payday loans will assist you and will try to resolve your issues. The criteria of repayment of these loans are quite flexible. It can be easily extended further in case of failure in repaying back. This is how payday loans are regulated in Thailand.  Deem authentic modes when you are falling short of money. Try not to switch to private money lenders and small and medium scale organisations to borrow payday loans. They are not reliable and will not lead to worthy results for you. These organisations and lenders often take advantage of your urgency and needs and trouble you by charging high interests. That is why do not consider them on your priority list when going for payday loans.

การจำนองทรัพย์สินกับธนาคารกรุงเทพเพื่อกู้เงิน

สำหรับท่านใดที่ต้องการกู้เงินเพื่อนำมาใช้ในการทำธุรกิจหรือต้องการขยายกิจการ แน่นอนว่าท่านอาจจะมองหาแหล่งเงินกู้ที่มีความปลอดภัย มีการคิดดอกเบี้ยต่ำและยุติธรรมใช่หรือไม่ เราขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการนำทรัพย์สินที่ท่านมีอยู่มาจำนองกับธนาคาร เพราะการยื่นกู้โดยการนำทรัพย์สินมาใช้ในการจำนอง จะช่วยให้ท่านกู้ได้อย่างปลอดภัยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ไม่ทำให้ท่านเดือดร้อนเหมือนกับการเลือกกู้นอกระบบ อย่างที่ทราบว่าการกู้เงินนอกระบบนั้นมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น เจ้าหนี้หลายที่ปล่อยเงินกู้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงจนทำให้เจ้าของธุรกิจไม่สามารถแบกรับปัญหาดอกเบี้ยทบต้นเอาไว้ได้ เมื่อดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยๆ เท่ากับว่าเราจะต้องหาเงินก้อนใหญ่มาใช้ในการชำระหนี้ เราก็จะเสียเงินมากมายจากการกู้หนี้นอกระบบ กิจการของเราก็จะไปต่อไม่ได้ อย่างไรก็ตามเรามีแหล่งสำหรับจำนองทรัพย์สินนั่นก็คือธนาคารกรุงเทพมาแนะนำ เพื่อช่วยให้การกู้เงินมาทำธุรกิจหรือขยายกิจการนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

การจำนองที่ดินหรือใช้สินทรัพย์ที่อยู่อาศัยไปจำนองกับธนาคารกรุงเทพนั้น นอกจากจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกเพียงร้อยละ 12 แล้ว ทราบหรือไม่ว่าทางธนาคารนั้นพร้อมให้ท่านกู้เงินในเงินที่สูงเท่ากับราคาประเมินเลยทีเดียว เนื่องจากทางธนาคารต้องการมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือให้ท่านมีโอกาสที่จะได้เงินทุนมากพอสำหรับขยายกิจการได้จริง ทางธนาคารกรุงเทพนั้นให้ความสำคัญกับเงินทุนที่ให้กู้อย่างมาก ผู้ขอกู้ควรได้รับความเป็นธรรมในจำนวนเงินที่กู้ได้ ไม่ใช่ว่าได้เงินน้อยเกินไปจนไม่สามารถนำไปทำธุรกิจหรือขยายกิจการต่อไปได้ ดังนั้นการยื่นกู้กับธนาคารกรุงเทพนั้น ท่านมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับการอนุมัติวงเงินอย่างยุติธรรมจริงๆ แม้ท่านจะเคยไปยื่นกู้กับสถาบันการเงินอื่นแล้วได้ราคาประเมินไม่ยุติธรรมหรือได้วงเงินกู้ที่น้อยเกินไป แต่การขอกู้กับทางธนาคารกรุงเทพนั้น ท่านมั่นใจได้จริงๆว่าจะช่วยให้ท่านได้จำนองที่ดินหรือทรัพย์สิน โดยได้รับเงินก้อนใหญ่ไปใช้ได้อย่างแน่นอน

แม้ว่าหลายท่านอาจจะมองว่าการกู้เงินนอกระบบจะง่ายกว่าการกู้กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพราะไม่จำเป็นที่จะต้องยื่นเอกสารอะไรมากมายไม่ต้องรอเป็นเวลานาน แต่ทราบหรือไม่ว่าท่านที่เลือกกู้เงินกับธนาคารกรุงเทพนั้นก็จะได้รับเงินรวดเร็วเช่นกัน เพียงขอให้ท่านเตรียมเอกสารให้พร้อม ก็จะช่วยให้ท่านได้รับเงินเร็วทันใจไม่ต่างจากการกู้เงินนอกระบบ ส่วนใหญ่คนที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อล่าช้านั้นเป็นเพราะว่าไม่ได้เตรียมเอกสารให้พร้อมนั่นเอง จึงทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติวงเงินเร็วเท่าที่ควร สินเชื่อบ้านบัวหลวง

car loan campbell-boulanger

Looking for car loan in the end of 2018?

Finances that are needed to buy a new or a used car are known as Car Loan. It is considered one of the most complicated loan products around the world that includes numbers of discounts offered by lenders or car manufacturers in the estimation of the total interest rate to be paid by the car buyer. There are three basic types of car loans offered by financial institutes and banks:

 • Car loan for purchasing a new car.
 • Car loan for purchasing a used car.
 • Car loan against an existing car.

As the prices of commodities are rising day by day, it has now become quite difficult to do savings to buy a car. In this situation, car loans are the biggest hope for all middle-class families that are in need of a personal vehicle.

Same as many other borrowing instruments, the car loans are also passed on the basis of typical eligibility criteria. It generally takes into account your credit score as well as your monthly income. A poor credit score can reduce your chances of getting a car loan.

There are numbers of documents that are needed while applying for a car loan:

 • Documents for address proof and identity proof.
 • Signature proof document.
 • Proof of monthly income; it can be in the form of latest ITR acknowledgment or salary slip.
 • Proof of job security and business continuity can be asked by the car lender.
 • Recent photographs.

The list of documents required for the car loan may vary as per the individual requirements of the lender.

How to get a car loan?

Below we have highlighted a few essential tips and techniques to help you get car loans:

 • First of all, you have to estimate your budget to know which car you can afford at present. It is important to evaluate additional expenses as well such as registration cost and maintenance cost of the car.
 • Plan the amount for monthly installment as per your budget. It is good to use a car loan calculator to check interest rate, amount of EMI and tenure of the loan.
 • It is important to contact the most reliable financial institute or bank to approve your car loan. This step can be a little crucial, but if you have a good credit score, it is easier to proceed ahead.
 • This is time to move to the dealership to buy your dream car. Make sure you have done enough research beforehand to pick the most suitable car.
 • It is time to check available discounts and festive season offers that can help you lower the bank loan interest rates.

 

Any questions on car loans? We’re here for you.

อนุมัติง่ายที่สุด สินเชื่อเงินสด

ลองมามองดูสินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุดจากแหล่งเงินกู้ในระบบกันดีกว่า

หากจะกล่าวถึงสินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด ผู้เขียนบอกได้เลยว่า คือสินเชื่อเงินกู้จากการกู้เงินกับแหล่งเงินกู้นอกระบบไง แต่ อย่าเลย เพราะในโลกแห่งความจริง ถ้าที่บ้านคุณไม่ได้ร่ำรวยอะไร ไม่มีใครที่ไหนหรอกที่จะให้เงินคุณใช้ง่ายๆ แบบที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทน แหล่งเงินกู้นอกระบบทั้งหลาย แม้จะดูเหมือนให้สินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด แต่เค้าก็จะตามเก็บเงินคืนในแบบที่โหดที่สุดเช่นกัน

 

อันที่จริงการจะขอสินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด จากแต่ละสถาบันการเงิน และธนาคารต่างๆ นั้นล้วนแล้วแต่มีความง่ายเหมือนๆ กันทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่า ตัวผู้ขอสินเชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่แต่ละสถาบันกำหนดไว้หรือไม่ มีประวัติการขอและชำระสินเชื่อที่ดีหรือไม่ ยิ่งถ้าผู้ขอสินเชื่อมีบัญชีเงินฝาก ที่ใช้เป็นบัญชีรับเงินเดือน กับธนาคารที่จะทำการขอสินเชื่อด้วยแล้ว การขอสินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด ก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม อีกทั้งการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินบางแห่ง อาจจะใช้เวลาเพียงแค่ 1 วัน หรือไม่กี่ชั่วโมง ก็เป็นได้ อันเนื่องมาจากว่า ธนาคารบางแห่ง บรรจุแอพพลิเคชั่นการขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ขอสินเชื่อ สามารถทำเรื่องขอผ่านสมาร์โฟน ณ ที่ใด หรือเมื่อไร ก็ได้ และระบบจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งหากผู้ขอสินเชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน และอยู่ในเงื่อนไขของการขอสินเชื่อทุกประการ ก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีอนุมัติในไม่กี่ชั่วโมง

 

คุณสมบัติหลักทั่วๆ ไป ของผู้ขอสินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด

 1. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เมื่ออายุรวมกับปีที่จะชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 2. เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป หรือตามแต่ที่ธนาคารกำหนด
 3. ไม่มีภาระหนี้สิน หรือค้างชำระหนี้สิน หรือติดเครดิตบูโร
 4. มีเอกสารแสดงตัวตน เอกสารเปลี่ยนแปลง ชื่อ- สกุล เปลี่ยนที่อยู่ และเอกสารการรับรองรายได้ครบถ้วน
 5. การมีบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีที่ได้รับเงินเดือนกับสถาบันที่ขอสินเชื่อจะทำให้การพิจารณาและขั้นตอนง่ายขึ้น
 6. สำหรับสินเชื่อที่เรียกร้องหลักค้ำประกัน ผู้ขอสินเชื่อจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักค้ำประกันให้ครบถ้วน

เพียงเท่านี้การขอสินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุดของคุณ ก็จะไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป

short and long term loans - woman

What are short-term loans used for?

Are you in need of a short-term loan to manage your expenses in the middle of the month? Well! The best idea is to take a PayDay loan that you can pay back by the next payday. These loans are commonly used for emergency needs that occur suddenly in your life and cannot be managed with a monthly salary.

While taking a payday loan from any agency or financial organization, you have to sign an agreement that they can take payment from your next salary. They deduct the required amount automatically on the payday. Few people also prefer to take a PayDay loan for a little longer duration. It can be up to three months or more as well, and along with the basic payment, you have to pay for the interest as per the PayDay loan policy in your area.

The best thing to know about PayDay loans is that you can take them anytime as per your requirement. This short-term money lending scheme serves millions of users worldwide, and the count is increasing by a great extent in the United Kingdom as well. People find it quite easier to apply for a PayDay loan as it can be applied by anyone through mobile apps.

Most of the PayDay lenders prefer to charge a fixed fee amount for their money instead of counting interest rates. It is better to check the policy accurately before taking a PayDay loan. Otherwise, it may cause an additional burden on your limited budget. Experts reveal that PayDay loans must be used only at the time of emergency. There is no point to imbalance your incomings and outgoings with PayDay loans otherwise it may cause more burden in upcoming months.

These loans can be used to deal with a certain medical emergency or to repair an essential home appliance. Some lenders may even give you options for long-term loans with some attractive offers; but in this case, the interest rate also causes a huge burden on users. Most of the experts recommend using appropriate budgeting for PayDay loans. Prefer to make payments on time to increase your chances of getting more loans in future without any trouble. These loans suit best to new age youngsters that are not able to have enough savings to handle the emergency needs. You can visit the online website to check all the rules and regulations to ensure safe money exchange through PayDay loans.